Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


 


Toepasselijkheid


De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakker Boer BV. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakker Boer BV te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.


 


Aanbiedingen en prijzen


Aanbiedingen door en prijzen van Bakker Boer BV zijn vrijblijvend. Bakker Boer BV accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakker Boer BV behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


 


Bestellingen


Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Bakker Boer BV behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.


 


Bezorg- en administratiekosten


Bakker Boer BV bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.30 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.


 


Leveringen


Bakker Boer BV zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakker Boer BV ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakker Boer BV daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.


 


Betaling


De klant voldoet bij Bakker Boer BV aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Bakker Boer BV een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Bakker Boer BV.


 


Reclames, garantie en retourgoederen


De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakker Boer BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakker Boer BV wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Bakker Boer BV. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakker Boer BV zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Bakker Boer BV, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.


 


Overdracht van risico en eigendom


Het risico van het geleverde gaat van Bakker Boer BV over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.


 


Klantgegevens


Indien de klant aan Bakker Boer BV opgave doet van een adres is Bakker Boer BV gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:


Bakker Boer BV


Columbusweg 60


4462 HB Goes


 


Aansprakelijkheid


Bakker Boer BV is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakker Boer BV is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakker Boer BV komen. Bakker Boer BV draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakker Boer BV eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakker Boer BV is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakker Boer BV, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakker Boer BV. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakker Boer BV uitgesloten.


 


Diversen


De klant van Bakker Boer BV dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakker Boer BV geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakker Boer BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Bakker Boer BV het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakker Boer BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakker Boer BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


 


Rechten


Alle contacten en transacties met Bakker Boer BV geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakker Boer BV. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakker Boer BV mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakker Boer BV.


 


Toepasselijk recht


Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakker Boer BV en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


 


Klachten


De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Bakker Boer BV te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakker Boer BV te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.


 


Bakker Boer BV


Columbusweg 60


4462 HB Goes


[T] 0113 – 221 115


[W] http://www.bakkerboer.nl/


[E] info@bakkerboer.nl


[KvK] 22010753


[BTW nr.] NL820637750B01


[BANK] NL87RABO0320509575

Bakker Boer


Columbusweg 60
4462 HB  GOES

Heeft u vragen?
Bel 0113-221115 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag uiterlijk tot 17:00 uur geplaatst worden.

Veilig betalen
iDeal